HINDI     MARATHI     PUNJABI     GUJARATI     BENGALI     TELUGU     TAMIL     KANNADA     MALAYALAM  
  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z  
  Classics     Drama     Family     Horror     Romance  
  1979     1980     1985     1990     1996     1999     2000     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011  
  Ami Trivedi     Anand Goradia     Ashish Bhatt     Babul Bhavsar     Bijal Mehta     Hemant Jha     Hiten Kumar     Hitesh Sampat     Jyothika Shah     Leena Shah     Manisha Vora     Naresh Kanodia     Padmesh Pandit     Pallavi Pradhan     Ramesh Mehta     Roma Manek     Sachi Joshi     Sanjay Goradia     Suraj Vyas     Swati Shah     Vipul Vithalani